30 dni na zwrot
Darmowa dostawa!
12 352 39 54
Infolinia wieczorowa i weekendowa pn. - pt. 17-21, sob. - niedz. 9-21. 12 352 39 54
Menu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PROWADZONEGO PRZEZ
UMSTUHL POLSKA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
obowiązujący od dnia 01.01.2021 roku

§ 11. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.umstuhl.pl, w tym określa warunki oraz zasady sprzedaży Towarów prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Umstuhl Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 9, 31-752 Kraków (Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000765380, NIP 6783177509, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych. Adres poczty elektronicznej: biuro@umstuhl.pl numer telefonu: 0048-12 352 38 68.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumenta, a także praw Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@umstuhl.pl oraz za pośrednictwem telefonu (pod numerem podanym na stronie internetowej www.umstuhl.pl).§2. Słowniczek

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego,

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i zawierający umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub korzystający z Usług Elektronicznych, bądź zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę sprzedaży Towaru, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą,

Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Sprzedawca - Umstuhl Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 9, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000765380, NIP 6783177509,

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.umstuhl.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w celu jego sprzedaży,

Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, wskazane w § 7 niniejszego Regulaminu,
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej.

 1. Definicje, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do Polityki prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

§3. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin i możliwe jest po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu elektronicznego www.umstuhl.pl.
 2. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Użytkowników.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, a spowodowanych siłą wyższą, w szczególności w związku z działalnością terrorystyczną, katastrofami naturalnymi, nuklearnymi, pożarami bądź gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych, awariami, problemami technicznymi związanymi z transportem.

§4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep internetowy funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy techniczne. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Sklepu internetowego lub jego niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Sklepu internetowego oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Sprzedawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e-mail: biuro@umstuhl.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
  1. wykorzystywania Sklepu internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
  2. wykorzystywania Sklepu internetowego w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
  3. wykorzystywania Sklepu internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
  4. wykorzystywania Sklepu internetowego w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
  5. wykorzystywania, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy, Sklepu internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności bezpośredniej i pośredniej reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
  6. wykorzystywania Sklepu internetowego w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
  7. wykorzystywania Sklepu internetowego w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (ang. database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
  8. wykorzystywania Sklepu internetowego do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Sklepu internetowego lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
  9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;
  10. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób powodujący przeciążanie łącza;
  11. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;
  12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze Sklepu internetowego bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności;
  13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku naruszania zasad korzystania ze Sklepu internetowego określonych w Regulaminie, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Sklepu internetowego, zamieszczania w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa korzystaniu ze Sklepu internetowego lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do Sklepu internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w tym Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt a) takiemu Użytkownikowi, a także usunie te treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Sprzedawca poinformuje Użytkownika przesyłając informację na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.

§5. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych w Sklepie internetowym oraz prawa własności przemysłowej przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej Sprzedawcy lub podmiotów trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całej strony lub fragmentów strony internetowej www.umstuhl.pl pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. Żadna część Sklepu internetowego, w tym zawarte w nim informacje lub materiały, nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6. Warunki techniczne

 1. Ze Sklepu internetowego może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażone w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadające przeglądarkę internetową o minimalnych wymaganiach takich jak FireFox 34, Opera 24, Google Chrome 39 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.
 3. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies znajdują się w pkt. VII Polityki prywatności.
 4. W celu złożenia zamówienia na Towar znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego oraz zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a, zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz odpowiada za wszelkie działania wykonywane w Sklepie internetowym po zalogowaniu. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła dostępowego lub Konta Użytkownika przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa, a także do:
  2. wylogowania się z Konta Użytkownika po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika;

w celu zakończenia korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili na swoim Koncie Użytkownika wybrać opcję „Wyloguj”.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze Sklepu internetowego poprzez opuszczenie strony internetowej www.umstuhl.pl.

§7. Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Użytkownika;
  2. Formularz kontaktowy;
  3. Formularz reklamacji;
  4. Formularz zwrotu;
  5. Newsletter 
 2. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 7 ust. 1 świadczone są co do zasady 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Konto Użytkownika: Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, za pośrednictwem którego Użytkownik może śledzić stan realizacji złożonych zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
 4. Rejestracja odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w tym podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe;
  2. zapoznanie się, akceptację treści oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 5. Wypełniony formularz Użytkownik przesyła do Sprzedawcy poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku „Zarejestruj się”, kończącego proces rejestracji.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych wskazanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, poprzez wylogowanie się lub zamknięcie strony www.umstuhl.pl w swojej przeglądarce. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać dokonane samodzielnie przez Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w panelu dostępnym po zalogowaniu, lub poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres elektroniczny Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, a także poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres Sprzedawcy. W przypadku przesłania żądania drogą pisemną lub elektroniczną – usunięcie Konta następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Użytkownika na przedmiotowym koncie danych. Sprzedawca z ważnych przyczyn może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.
 7. Formularz kontaktowy:Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy, umożliwiającej przesłanie przez Użytkownika wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z Formularza kontaktowego jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy, zamykając stronę www.umstuhl.pl w swojej przeglądarce.
 8. Formularz reklamacji:Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 10, za pośrednictwem Usługi Elektronicznej Formularz reklamacji. Korzystanie z Formularza reklamacji jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza reklamacji do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz reklamacji zamykając stronę www.umstuhl.pl w swojej przeglądarce.
 9. Formularz zwrotu:Konsument, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 11, może zgłosić chęć skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, za pośrednictwem Usługi Elektronicznej Formularz zwrotu. Korzystanie z Formularza zwrotu jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza zwrotu do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz zwrotu zamykając stronę www.umstuhl.pl w swojej przeglądarce.
 10. Newsletter: Użytkownik może korzystać z Usługi Elektronicznej Newsletter, podając w tym celu Sprzedawcy posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej lub wybierając odpowiedni przycisk po zalogowaniu do Konta Użytkownika oraz wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedawcę na tenże adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Newslettera w każdym czasie, poprzez naciśnięcie odnośnika znajdującego się w każdej z informacji przesłanej do niego w ramach świadczonej Usługi Elektronicznej Newsletter lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego przycisku dostępnego po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zawarciu umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
 11. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi Elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,
  6. otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług Elektronicznych.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.

§8. Zamówienia, sprzedaż Towaru

 1. Użytkownik może składać zamówienia na Towar za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poczty elektronicznej, co do zasady przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia mogą być składane także telefonicznie, na numer telefonu podany na stronie www.umstuhl.pl, w godzinach i dniach tam podanych.
 2. Założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do złożenia zamówienia. Użytkownik może złożyć zamówienie na wybrany przez siebie Towar z pomięciem procesu rejestracji, wybierając w tym celu opcję zamówienia bez zakładania konta („Szybki zakup”).
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym zostały podane w wartości brutto oraz netto i nie zawierają informacji na temat kosztów dodatkowych, takich jak koszt dostawy/wniesienia Towaru i inne koszty, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany podczas składania zamówienia, w szczególności przy wyborze sposobu dostawy.
 4. Zamówienie w Sklepie internetowym można złożyć po zalogowaniu do Konta Użytkownika lub wybierając opcję zamówienia bez rejestracji („Szybki zakup”).
 5. Użytkownik przed złożeniem zamówienia kompletuje je, wybierając zamawiane Towary poprzez użycie przycisku „Do Koszyka” oraz poprzez wskazanie ilości zamawianego Towaru. Dokonując wyboru poszczególnych Towarów, Użytkownik może zostać poproszony o dokonanie wyboru dodatkowych cech produktów, w oparciu o komunikaty wyświetlane podczas składania zamówienia. Wybrane przez Użytkownika Towary znajdują się w zakładce „Koszyk”. Po kompletacji zamówienia, Użytkownik w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i formę płatności oraz podaje informację, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT. Następnie, w celu złożenia zamówienia, Użytkownik naciska przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Użytkownik może złożyć zamówienie za pośrednictwem numeru telefonu podanego na stronie www.umstuhl.pl. W tym celu Użytkownik podaje nazwę zamawianego Towaru, jego ilość oraz specyfikację. Po przekazaniu informacji o zamawianym Towarze, Użytkownik wskazuje adres dostawy i formę płatności oraz informuje, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT. Podczas rozmowy telefonicznej Użytkownik zostaje poinformowany przez Sprzedawcę o danych identyfikacyjnych osoby, z którą prowadzi rozmowę, łącznej cenie za wybrane przez niego Towary oraz łącznym koszcie dostawy, a także o dodatkowych kosztach jakie zobowiązany będzie ponieść w związku z zawartą umową sprzedaży Towaru. Ponadto Użytkownik informowany jest o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Następnie, po telefonicznym złożeniu zamówienia, Użytkownik wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia na tenże adres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz potwierdzenia treści umowy. Umowa z Użytkownikiem składającym telefoniczne zamówienie jest uważana za zawartą, jeżeli Użytkownik, po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prześle Sprzedawcy e- mailowe oświadczenie o akceptacji warunków umowy.
 7. Użytkownik może złożyć zamówienie również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@umstuhl.pl. W tym celu Użytkownik podaje w wiadomości e-mail nazwę Towaru, ilość Towaru i jego specyfikację oraz określa adres dostawy, a także informuje, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość e-mail, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów, łączną cenę za wybrane Towary, możliwe formy płatności, sposób dostawy oraz jej koszty, jak również informację o dodatkowych kosztach w związku z zawartą umowy sprzedaży Towaru. Wiadomość zawiera również informacje, iż zawarcie umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa powyżej, Użytkownik potwierdza zamówienie przesyłając na adres e-mail biuro@umstuhl.pl informację zwrotną z oświadczeniem o akceptacji warunków umowy oraz o wybranym sposobie płatności. Złożenie zamówienia jest skuteczne z momentem przesłania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze PEKAO SA: 69 1240 4650 1111 0010 8758 3293(płatność elektroniczna). Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez payU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zawarcia umowy sprzedaży;
  3. płatność przy odbiorze zamówienia (za pobraniem). Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru zamówienia. Sprzedawca dopuszcza płatność za pobraniem wyłącznie dla zamówień o łącznej wartości nie przekraczającej 4000 złotych brutto;
  4. osobiście, w siedzibie Sprzedawcy w Krakowie, przy ul. Surzyckiego 16, w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży;
  5. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z płatności ratalnej, na podstawie odrębnie zawartej umowy, w tym z jednym z kredytodawców współpracujących ze Sprzedawcą. Warunki skorzystania z płatności ratalnej zostaną określone w umowie z kredytodawcą.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty na zakup Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail, informację o potwierdzeniu realizacji zamówienia, numerze zamówienia oraz informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy, w tym aktualną wersję Regulaminu. Potwierdzenie (bądź przesłany Regulamin) zawiera informacje o:
  1. głównych cechach Towaru oraz sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;
  2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej;
  5. zestawieniu Towarów zamówionych przez Użytkownika wraz ze wskazaniem ich cen, terminu realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz podsumowaniem wartości zamówionych Towarów,
  6. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
  7. łącznej kwocie do zapłaty, sposobie i terminie zapłaty;
  8. sposobie i terminie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  10. kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  11. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad;
  12. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  13. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
  14. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem oraz ich szacowanych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  15. konieczności potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 6 i 7 Regulaminu oraz wskazanie sposobu i terminu, w jakim ma to nastąpić.
 11. Po złożeniu zamówienia, Przedsiębiorca otrzymuje od Sprzedawcy, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zawierać będzie następujące informacje:
  1. numer zamówienia,
  2. dane podmiotu składającego zamówienie,
  3. dane do dostawy,
  4. dane do faktury oraz informację o wybranym dokumencie sprzedaży (paragon, faktura),
  5. zestawienie Towarów zamówionych przez Użytkownika wraz ze wskazaniem ich cen, terminu realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz podsumowaniem wartości zamówionych Towarów,
  6. informację o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
  7. informację o wybranym sposobie płatności,
  8. informację o wybranym sposobie dostawy oraz wartości usługi dostawy,
  9. informację o łącznej kwocie do zapłaty,
  10. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zmówieniem oraz szacowanych kosztach tych usług,
  11. informację o konieczności potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 6 i 7) Regulaminu oraz wskazanie sposobu i terminu, w jakim ma to nastąpić.

Sprzedawca dodatkowo przesyła Przedsiębiorcy-Konsumentowi informacje, o których mowa w ust. 10 lit. i) oraz w ust. 10 lit. j).

 1. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, o czym informuje Użytkownika przesyłając informację na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu, zawiera również powiadomienie, iż po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca odstąpi od umowy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży Towaru przesyłając oświadczenie na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

§9. Realizacja zamówienia, dostawa Towaru

 1. Realizacja zamówienia (w Sklepie internetowym oznaczona jako „termin wysyłki”) oznacza przygotowanie Towarów będących przedmiotem zamówienia do wysyłki oraz nie obejmuje ich dostawy. Jej termin liczony jest w Dniach roboczych.
 2. Każdy z Towarów posiada indywidualny termin realizacji zamówienia, który widoczny jest w panelu Sklepu internetowego, w opisie Towaru.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w § 8 ust. 10 i 11 oraz:
  1. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt a), po wpłynięciu zapłaty za zamówiony Towar oraz innych kosztów, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt f) lub odpowiednio w § 8 ust. 11 pkt f) na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt b), po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar oraz za inne koszty, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt f) i w § 8 ust. 11 pkt f);
  3. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt c), po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia zamówienia;
  4. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt d), po otrzymaniu przez sprzedawcę zapłaty;
  5. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt e), po zawarciu stosownej umowy kredytowej.
 4. W przypadku Towarów, dla których przewidziano różny termin realizacji zamówienia, dostawa następuje łącznie i realizowana jest z upływem terminu realizacji przewidzianego dla tego z zamówionych Towarów, dla którego termin ten jest najdłuższy. Użytkownik ma możliwość skorzystania z możliwości podziału dostawy zamówienia na części. Podział dostawy zamówienia oraz koszty dostawy poszczególnych elementów zamówienia podlegają indywidualnemu uzgodnieniu ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub e-mailowej.
 5. Orientacyjny termin dostawy wynosi od 1 do 5 Dni roboczych, liczonych od momentu zakończenia realizacji zamówienia, tj. od momentu zakończenia przygotowania Towarów będących przedmiotem zamówienia do wysyłki.
 6. Usługa dostawy Towarów obejmuje transport oraz ich wypakowanie ze środka transportu pod wskazanym przez Użytkownika adresem, zapewniającym możliwość dojazdu drogą asfaltową pojazdem o wadze powyżej 3,5 t.
 7. Użytkownik ma możliwość zamówienia dodatkowej usługi wniesienia Towaru, której koszt podlega indywidualnemu uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W przypadku Towarów o niewielkich gabarytach, koszt usługi wniesienia może zostać uwzględniony w cenie Towaru, wskutek e- mailowych ustaleń Stron lub wskutek informacji wygenerowanej przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.umstuhl.pl. W przypadku Towarów o dużych gabarytach (np. fotel, sofa, biurko), usługa wniesienia Towaru w każdym przypadku jest dodatkowo płatna, po cenie ustalonej przez Strony w formie e-mailowej lub wskazanej przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.umstuhl.pl.
 8. Odbiór Towarów następuje pod adresem wskazanym przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Adres ten powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu miejsca i kosztu dostawy ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub e-mailowej.
 9. Wskazany przez Użytkownika adres dostawy powinien zapewniać możliwość dojazdu dla pojazdu o wadze powyżej 3,5 t, w sposób zgodny z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dojazdu we wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy podczas jej dokonywania, Sprzedawca umożliwi Użytkownikowi skorzystanie z usługi dostawy zamówienia pod inny adres, zgodny z powyższymi wymogami. Dodatkowy koszt podjęcia próby ponownej dostawy Towaru spoczywa na Użytkowniku oraz zostanie z Użytkownikiem uzgodniony indywidualnie. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w drogą telefoniczną lub e-mailową celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. Koszty ponownej dostawy ponosi w takim wypadku Użytkownik.
 10. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu Towaru do dostawy za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższa informacja zawierać będzie: odesłanie w formie linku do strony internetowej przewoźnika, oferującej możliwość śledzenia przesyłki oraz numer listu przewozowego. Użytkownik zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie jego doręczenia przez przewoźnika, od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8.00 a 16.00.
 11. W przypadku niedokonania przez Użytkownika odbioru Towaru w chwili podjęcia próby jego pierwszego doręczenia, możliwe jest podjęcie przez przewoźnika ponownej próby doręczenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Użytkownikiem. Koszt podjęcia próby ponownego doręczenia Towaru spoczywa na Użytkowniku i zostanie z nim uzgodniony indywidualnie. Brak odbioru przesyłki w pierwszym lub ponownie uzgodnionym terminie spowoduje odesłanie Towaru do Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub e-mailową celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. Koszty ponownej dostawy ponosi Użytkownik.
 12. Użytkownik ma obowiązek zbadania przesyłki w chwili doręczenia w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia szkód jawnych, tj. dających się zauważyć przy odbiorze przesyłki, Użytkownik ma obowiązek zażądania od przewoźnika spisania protokołu szkody, a w przypadku odmowy, spisania protokołu samodzielnie oraz przesłania go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail). W przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki szkód niejawnych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail).
 13. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy fakturę VAT potwierdzającą dokonaną transakcję na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Na życzenie Użytkownika faktura VAT jest dołączana do przesyłki z Towarem.
 14. Towar dostarczony przez Sprzedawcę powinien być bez wad, a gdyby takie wystąpiły, Użytkownik może skorzystać z procedury reklamacji opisanej w § 10. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo (w przypadkach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa) odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Dwóch powyższych zdań nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 15. Uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 14 pkt a) – b) przysługują Użytkownikowi, jeżeli wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi.
 16. Roszczenie o usunięcie wady fizycznej lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania Towaru. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem (co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta), bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 9 ust. 15.
 17. W przypadku wady prawnej, stosuje się postanowienie § 9 ust. 14 i ust. 15, z tym, że bieg terminu, o którym mowa w § 9 ust. 15, rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 18. Użytkownik wykonując uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 14 pkt a ) – b), zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedawcy. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta), koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca (w pozostałych przypadkach koszty dostarczenia Towaru pokrywa Użytkownik nie będący Konsumentem).
 19. Towary dostępne w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu lub w dokumencie załączonym do opakowania produktu.
 20. Po zrealizowaniu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca może poprosić Użytkownika o wypełnienie ankiety służącej zbadaniu opinii Użytkownika. Udział w ankiecie jest dobrowolny.

§10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem oraz funkcjonowaniem Sklepu internetowego, jak również reklamacje dotyczące Towaru należy kierować na jeden z poniżej wskazanych sposobów: w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pod numer telefonu podany na stronie www.umstuhl.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@umstuhl.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Sklepie internetowym, opisanego w § 7 ust. 8.
 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Użytkownika (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zawierać również zgłoszenie przez Użytkownika jednego z żądań, o których mowa w § 9 ust. 14 pkt a) – b).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz z Użytkownikiem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą, w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Użytkownika składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Towaru przez Konsumenta, który zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał zgłoszone przez Użytkownika żądanie za uzasadnione. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 7. Towary podlegające reklamacji należy przesyłać na adres: Kokotów 812D magazyn "7R", Doki nr. 12-14, 32-002 Kokotów.
 8. Prezentowane w Sklepie internetowym kolory Towarów oraz próbniki kolorów mogą różnić się od rzeczywistego koloru m.in. z przyczyn technicznych, takich jak w szczególności ustawienia komputera, karty graficznej, ustawienia monitora, które są ilustracjami poglądowymi. Różnica w kolorystyce (w szczególności odcieniu i nasyceniu barw) prezentowanego Towaru nie może stanowić podstawy roszczenia kierowanego wobec Sprzedawcy w oparciu o zarzut niezgodności Towaru z umową.

§11. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres e-mail: biuro@umstuhl.pl, uzupełniając Formularz Zwrotu, o którym w mowa w § 7 ust. 9 lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenia w formie e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie przedmiotowego oświadczenia na adres e-mail, z którego oświadczenie zostało przesłane.
 3. W razie skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wszystkich płatności otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem Towaru (w tym tytułem ceny oraz tytułem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, przy czym jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zamawiając Towar wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wyłącznie równowartość kosztów dostawy najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu odesłania Towaru (w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Zwrot dokonany będzie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wykonujący prawo odstąpienia, zwraca Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru na następujący adres: ul. Surzyckiego 16, 30-721 Kraków przed upływem terminu.
 7. Koszty zwrotu Towaru, jakie należy uiścić podmiotowi dostarczającemu Towar w celu odesłania Towaru do Sprzedawcy, ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy. Szacowany koszt zwrotu towaru może odpowiadać wartości usługi dostawy towaru, której cenę Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany był uiścić na rzecz Sprzedawcy, jednak może ją przewyższać ze względu na różnicę cenową w ofertach przewoźników. Zwrot dokonany za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie odebrany przez Sprzedawcę (w takim wypadku Towar będzie uznany za niezwrócony).

§12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Konsumentów. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorców-Konsumentów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w § 11 Regulaminu.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim przypadku Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że korzysta z niego Przedsiębiorca-Konsument.
 5. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Sklepu internetowego.
 11. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 12. Użytkownik będący Przedsiębiorcą może skorzystać z leasingu, w celu sfinansowania zakupu Towaru, w tym także na podstawie umowy zawartej z jednym z leasingodawców współpracujących ze Sprzedawcą (np. Siemens - Leasing online). Warunki leasingu określa umowa zawarta pomiędzy leasingodawcą oraz Przedsiębiorcą. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty leasingodawcy.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy umowa zawarta z osobą, która chce skorzystać ze statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy okaże się, że umowa posiada dla osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, charakter zawodowy, Sprzedawca może odmówić nadania tej osobie statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest m.in.:
  1. skorzystanie przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych w Polsce;
  2. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsument może poszukiwać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Towaru, Sprzedawca wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla Sprzedawcy Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, adres strony internetowej Podmiotu: www.krakow.wiih.gov.pl.
 4. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, prowadzony przez Prezesa UOKIK, znajdujące się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 5. W celu rozwiązania sporu ze Sprzedawcą, Konsument może skorzystać z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), służącej do przesyłania skarg do organu rozstrzygającego spory konsumenckie dot. zakupów dokonanych przez internet, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Przedsiębiorcy-Konsumenta.

§14. Ochrona danych osobowych, Pliki cookies

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę oraz informacje dotyczące stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://umstuhl.pl/prywatnosc,p6.html.

 

§15. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie internetowym. Użytkownikom, którzy korzystają z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika oraz Newsletter, Sprzedawca na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres poczty elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Sklepu internetowego oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim przypadku umowy na świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu internetowego po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku. Archiwalna wersja regulaminu, obowiązująca dla umów zawartych do 31.12.2020 roku znajduje się pod linkiem https://umstuhl.pl/img/regulaminy/Regulamin_sklepu_internetowego_UMSTUHL-30012019.pdf.Wzór oświadczenia o odstąpieniu.pdf

Zapisz się do newsletter

O firmie
Płatności i dostawa
Kontakt

Umstuhl Polska Sp. z o.o.
ul. Surzyckiego 16, 31- 721 Kraków
biuro@umstuhl.pl
+48 12 352 39 54