30 dni na zwrot
Darmowa dostawa!
12 352 39 54
Infolinia wieczorowa i weekendowa pn. - pt. 17-21, sob. - niedz. 9-21. 12 352 39 54
Menu

Polityka prywatności i cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach Sklepu internetowego www.umstuhl.pl.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego www.umstuhl.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca: Umstuhl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Blokowej 9, 31-752 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000765380, NIP 6783177509, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (dalej: „Administrator”), adres poczty elektronicznej: biuro@umstuhl.pl, numer telefonu: 0048 12 352 38 68.
 3. Definicje zawarte w § 2 Regulaminu Sklepu internetowego stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych lub RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.).
 2. Sprzedawca może przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) Użytkownika:
  1. Dane identyfikacyjne Użytkownika, których zakres różni się w zależności od rodzaju usługi, z której korzysta Użytkownik:
   • korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika lub złożenie zamówienia na Towar przez formularz „Szybkiego zakupu” wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, telefon, e-mail;
   • korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail;
   • korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz reklamacji wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail;
   • korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz zwrotu wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail;
   • korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter wymaga podania adresu e-mail.
  2. Logi serwera sieciowego. Sprzedawca automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia Sklepu internetowego. Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia Sklepu internetowego, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł do Sklepu internetowego, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
  3. Adresy IP. Sprzedawca może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 3. Sprzedawca nie gromadzi i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

III. CELE PRZETWARZANIA

Do przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi w następujących celach:
 1. przy założeniu Konta Użytkownika, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a Regulaminu – w celu realizacji usługi Konto Użytkownika świadczonej drogą elektroniczną,
 2. przy korzystaniu z Formularza kontaktowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt b Regulaminu – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą Formularza kontaktowego;
 3. przy korzystaniu z Formularza reklamacji, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt c Regulaminu – w celu rozpatrzenia reklamacji przesłanej za pomocą Formularza reklamacji;
 4. przy korzystaniu z Formularza zwrotu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt d Regulaminu – w celu realizacji prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży;
 5. przy zapisaniu się do Newslettera, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt e Regulaminu – w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter, tj. w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach i akcjach promocyjnych Sprzedawcy;
 6. przy zakupie Towaru – w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy sprzedaży.

IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH, CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązującą podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę jest:
 1. w przypadku zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towaru: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - tj. przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy sprzedaży, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 2. w przypadku zawarcia i realizacji umowy Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Formularz kontaktowy, Formularz reklamacji, Formularz zwrotu: przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. w przypadku korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter – Państwa uprzednia zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Sklepu internetowego lub niniejszą Polityką prywatności, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy o ich udostępnienie zwraca się uprawniony organ państwowy. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas przesłanka konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Sprzedawcy realizację usług na Państwa rzecz, w szczególności zawarcie i realizację umowy sprzedaży Towarów, świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy, Formularz reklamacji lub Formularz zwrotu, czy też przesyłanie informacji handlowych za pomocą Usługi Elektronicznej Newsletter.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Państwa z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy, Formularz Reklamacji i Formularz zwrotu będą przetwarzane do czasu udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez Formularz Kontaktowy lub rozpatrzenia reklamacji /rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i jego realizacji.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Elektronicznej Newsletter będzie miało miejsce do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM, PROFILOWANIE


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Sprzedawca współpracuje w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy sprzedaży. Mogą to być dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe i prawne.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towarów, również podmioty zajmujące się dostawą Towarów, np.
 • R2G Polska sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877 - apaczka.pl,
 • Hellmann Worldwide Logistics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn, NIP: 1230005823 - Hellman World Wide Broker kurierski.

W przypadku dokonywania płatności elektronicznych, dane mogą zostać przekazane również podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, np. PayU S.A., ul.  Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. Sprzedawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników Sprzedawcy.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), posiadacie Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i/lub Ustawą o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

VII. PLIKI COOKIES

 1. DEFINICJA: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie musi po raz kolejny wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu, a urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane przez serwis internetowy, przez co wyświetlanie serwisu dostosowuje się do indywidualnych potrzeb Użytkownika i wcześniej wybranych przez niego ustawień.
 2. PLIKI COOKIES A DANE OSOBOWE: pliki cookies co do zasady nie spełniają definicji danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. ODCZYTYWANIE PLIKÓW COOKIES: Pliki cookies mogą być odczytywane przez systemy informatyczne Sprzedawcy (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (w celu wykorzystania w Sklepie internetowym dodatkowych funkcji zapewnianych przez te podmioty).
 4. ZMIANA USTAWIEŃ: Przy pierwszej wizycie w Sklepie internetowym pojawia się komunikat na temat stosowanych plików cookies. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików cookies z poziomu Państwa przeglądarki internetowej, a także możliwość ich usunięcia.
 5. RODZAJE PLIKÓW COOKIES: W Sklepie internetowym stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 6. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się Użytkownik ze Sklepem internetowym, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez Sprzedawcę na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich. W szczególności Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Sklepu internetowego;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Sklep internetowy wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia Google.
 7. REZYGNACJA Z PLIKÓW COOKIES: Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Należy mieć jednak na względzie, że Sklep internetowy może nie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików cookies.

VIII. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Miejsce, w którym przechowywane są dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. Sprzedawca nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Użytkownika, do chwili ich dotarcia do Sprzedawcy.
 2. Sklep internetowy został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@umstuhl.pl.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@umstuhl.pl.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

» Zmień ustawienia cookies

Zapisz się do newsletter

O firmie
Płatności i dostawa
Kontakt

Umstuhl Polska Sp. z o.o.
ul. Surzyckiego 16, 31- 721 Kraków
biuro@umstuhl.pl
+48 12 352 39 54